Szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP

      Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że 
w dniu 22 kwietnia 2016 roku rozpoczyna
się kolejne szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP dla członków niżej wymienionych jednostek OSP:

 • OSP Babimost 3 osoby,

 • OSP Bojadła 3 osoby,

 • OSP Nowe Kramsko 4 osoby,

 • OSP Mozów 4 osoby,

 • OSP Brody 8 osób,

 • OSP Cigacice 9 osób,

 • OSP Pomorsko 2 osoby

Warunki przyjęcia na szkolenie podstawowe:

 • ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w
  działaniach ratowniczych ,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
  potwierdzone przez właściwy organ gminy,

 • wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system
  ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Wypełnione skierowania na kurs (zgodnie z załączonym wzorem – pobierz) należy dostarczyć do tut. Komendy najpóźniej do dnia 18
kwietnia br
. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, przesłać
na adres l.januszewicz@straz.zgora.pl lub faxem na nr 68 4575604. Wzór skierowania znajduje się na stronie internetowej tut. Komendy www.straz.zgora.pl

Bezwzględnym warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest
przedłożenie wymaganych zaświadczeń i świadectw oraz
dostarczenie oryginału podpisanej karty skierowania.

Szkolenie odbędzie się na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 42. Zjazdy szkoleniowe odbywać się będą w następujących terminach: 22.04 – 24.04.2016, 06.05 – 08.05.2016, 13.05. – 15.05.2016, 20.05 – 22.05.2016, 27.05 – 29.05.2016,
03.06 –
04.06.2016
. Zajęcia odbywać się będą w piątki w godz. 16.00 – 20.15 oraz w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 16.45. 

Dnia 05.06.2016
odbędzie się egzamin
.
Termin egzaminu jest terminem wstępnym i może ulec zmianie.

W związku z planowanymi zajęciami praktycznymi wskazane jest, by jednostki OSP przyjeżdżały na szkolenie własnymi samochodami ze sprzętem, który posiadają. Podczas kursu obowiązuje umundurowanie specjalne, z wyjątkiem pierwszych zajęć w dniu szkolenia.

ŁJ/ŁJ