Szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 21 kwietnia 2017 roku rozpoczyna się szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP.

Warunki przyjęcia na szkolenie podstawowe:

ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,

zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych ,

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,

wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Wypełnione skierowania na kurs (POBIERZ) należy dostarczyć do tut. Komendy najpóźniej do dnia 10 kwietnia br. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, przesłać na adres p.kowalski@straz.zgora.pl lub faxem na nr 68 4575604. Wzór skierowania został również umieszczony na stronie internetowej tut. Komendy w zakładce OSP www.straz.zgora.pl

Bezwzględnym warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest przedłożenie wymaganych zaświadczeń i świadectw oraz dostarczenie oryginału podpisanej karty skierowania.

Szkolenie odbędzie się na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 42. Zjazdy szkoleniowe odbywać się będą w następujących terminach: 21.04 – 23.04.2017, 28.04 – 30.04.2017, 05.05. – 07.05.2017, 12.05 – 14.05.2017, 19.05 – 21.05.2017, 26.05 – 28.05.2017. Zajęcia odbywać się będą w piątki w godz. 16.00 – 20.15 oraz w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 16.45.

Dnia 28.05.2017 odbędzie się egzamin. Termin egzaminu jest terminem wstępnym i może ulec zmianie. Przewidywana liczba uczestników szkolenia: 35 osób.

W związku z planowanymi zajęciami praktycznymi wskazane jest, by jednostki OSP przyjeżdżały na szkolenie własnymi samochodami ze sprzętem, który posiadają. Podczas kursu obowiązuje umundurowanie specjalne, z wyjątkiem zajęć w pierwszym dniu szkolenia.