Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla OSP

 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 18 czerwca 2016 roku rozpoczyna się szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP:

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  • ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,

  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych ,  

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

  • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,

  • zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań  

  • wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system
    ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Wypełnione skierowania na kurs (zgodnie z załączonym wzorem – POBIERZ) należy dostarczyć do tut. Komendy najpóźniej do dnia 13 czerwca br. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, przesłać na adres p.kowalski@straz.zgora.pl lub faxem na nr 68 4575604. Wzór skierowania znajduje się na stronie internetowej tut. Komendy www.straz.zgora.pl

Bezwzględnym warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest przedłożenie wymaganych zaświadczeń i świadectw oraz dostarczenie oryginału podpisanej karty skierowania.

Szkolenie odbędzie się na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 42. Zjazdy szkoleniowe odbywać się będą w następujących terminach: 18.06 – 19.06.2016, 25.05.2016,. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 16.45. 

Dnia 26.06.2016 odbędzie się egzamin. Termin egzaminu jest terminem wstępnym i może ulec zmianie.  

W związku z planowanymi zajęciami praktycznymi wskazane jest, by jednostki OSP przyjeżdżały na szkolenie własnymi samochodami ze sprzętem, który posiadają. Podczas kursu obowiązuje umundurowanie specjalne.