Ogłoszenie o naborze do służby

Zielona Góra, dnia 13 grudnia 2016 r.

Informujemy, że po przeprowadzaniu postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze i zakończeniu wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego przyjęci do służby zostali kandydaci z numerami:

nr kandydata

1170

1257

1308

Na tym zakończono postępowanie kwalifikacyjne.


Zielona Góra, dnia 24 maja 2016 r.

Komisja do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, zakwalifikowała do etapu V postępowania kwalifikacyjnego – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej  niżej wymienione osoby:

nr
kandydata

1222

1257

1308

W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie jest kierowany kolejny kandydat z najwyższą liczba uzyskanych punktów:

nr kandydata rezerwowego

1170

1294

1174

Kandydaci do V etapu postępowania – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej zgłoszą się w dniu 25.05.2016 w godz. 8:30 – 15:30 w sekcji organizacyjno kadrowej w celu odebrania skierowania na badania.

Po zakończeniu V etapu postępowania kwalifikacyjnego na www.straz.zgora.pl oraz na tablicy ogłoszeń (I piętro) siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, ul. Kasprowicza 3/5, zostanie opublikowana zatwierdzona lista kandydatów do przyjęcia do służby.

Zielona Góra, dnia 11 maja 2016 r.

 

Komisja do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu III etapu kwalifikacyjnego – próba sprawnościowa, zakwalifikowała na rozmowę kwalifikacyjną niżej wymienione osoby :

 

 

nr
kandydata

1160

1170

1174

1182

1211

1213

1214

1222

1257

1273

1294

1297

1308

IV etap postępowania – rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 18.05.2016 r. od godz.09.00 w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, przy ul. Kasprowicza 3/5.

Na godzinę 9:00 stawią się kandydaci z numerami

 

1160

1170

1174

1182

Na godzinę 10:00 stawią się kandydaci z numerami

 

1211

1213

1214

1222

Na godzinę 12:00 stawią się kandydaci z numerami

 

1257

1273

1294

1297

1308

Wykaz osób zakwalifikowanych do dalszej części V etapu kwalifikacyjnego ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej zostanie ogłoszony do dnia 24.05.2015 r. godz.16.00 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej Komendy www.straz.zgora.pl

___________________________________________________________________________________

Zielona Góra, dnia 10 maja 2016 r.

 

      Komisja do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu II etapu kwalifikacyjnego i próby wydolnościowej, zakwalifikowała do prób sprawnościowych niżej wymienione osoby :

 

Nr
kandydata

1160

1170

1174

1178

1182

1202

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1222

1239

1243

1244

1257

1258

1273

1275

1289

1294

1297

1307

1308

III etap
postępowania kwalifikacyjnego:

 1. Test sprawności fizycznej – próba sprawnościowa


zostanie przeprowadzona w dniu
11.05.2016 r. od godz.08.00 na stadionie lekkoatletycznym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 37.

Obowiązuje strój sportowy.

 

Wykaz osób zakwalifikowanych do dalszej części IV etapu kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna) zostanie ogłoszony do dnia 11.05.2015 r. godz.16.00 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej Komendy www.straz.zgora.pl

 ______________________________________________________________________________________

Zielona Góra, dnia 5 maja 2016 r.

 

Komisja do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze , po przeprowadzeniu I etapu kwalifikacyjnego, zakwalifikowała do II i III etapu niżej wymienione osoby:

 

 

Lp.

imię

nazwisko

1

Krzysztof

Tomaszewski

2

Dariusz

Kula

3

Mateusz

Stopel

4

Przemysław

Gacek

5

Paweł

Hukiewicz

6

Michał

Dąbrowski

7

Andrzej

Zieliński

8

Błażej

Klecha

9

Łukasz

Zieleniewski

10

Tomasz

Witkowski

11

Łukasz

Szczęśniak

12

Krystian

Bobel

13

Jarosław

Fedan

14

Grzegorz

Grabarek

15

Dawid

Mozalewski

16

Tomasz

Jakubowski

17

Wojciech

Długaszek

18

Krystian

Rowiński

19

Przemysław

Kluj

20

Tomasz

Madej

21

Marcin

Żuk

22

Dawid

Gąsiorowski

23

Karol

Kaczmarek

24

Artur

Kościukiewicz

25

Marek

Cieśla

26

Bartosz

Włodarczak

27

Jakub

Bukowski

28

Piotr

Maćkowiak

29

Igor

Szamotulski

30

Mariusz

Kupczak

31

Michał

Sadowski

32

Grzegorz

Rudkowski

33

Krzysztof

Gorsiak

34

Emil

Cieplak

35

Tomasz

Bujko

36

Bartosz

Oleksy

 

37

Bartłomiej

Skrzyniarz

 

 

II etap
postępowania kwalifikacyjnego:

 1. Sprawdzian lęku wysokości 

 2. Test sprawności fizycznej – Próba wydolnościowa 

zostaną przeprowadzone w dniu 10.05.2016 r. od godz.09.00 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Zielonej Górze ul. Kożuchowska 4

 

kandydaci z nr porządkowym 1 – 19 stawią się na godzinę 09:00

kandydaci z nr porządkowym 20 -37 stawią się na godzinę 12:00

Obowiązuje strój sportowy.

Wykaz osób zakwalifikowanych do dalszej części III etapu kwalifikacyjnego (test sprawności fizycznej – próba sprawnościowa) zostanie ogłoszony do dnia 10.05.2015 r. godz.16.00 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej Komendy www.straz.zgora.pl

________________________________________________________________________________________

 

ogłoszenie
o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze 

ogłasza nabór do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej (stanowisko etatowe: starszy ratownik-kierowca) w zmianowym rozkładzie czasu służby

Planowany
termin przyjęcia kandydata do służby: II kwartał 2016 r.

 1. Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór do służby:
  3 stanowiska

 1. Nazwa stanowisk, których dotyczy postępowanie kwalifikacyjne:


 • stażysta, stanowisko
  etatowe: starszy ratownik-kierowca w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze 


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w zmianowym rozkładzie czasu służby

 

 1. Wymagania stawiane kandydatom do służby  w Państwowej Straży Pożarnej:

(wynikające z art. 28 ust. 1 i art. 34 ust. 4, 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1340 ze zm.):

 • obywatel polski;

 • niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • korzystający z pełni praw publicznych;

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;

 • posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej (odbyta zasadnicza służba wojskowa lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej).

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;


 2. życiorys;

 3. kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności;

 5. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

 6. kserokopię książeczki wojskowej z danymi osobowymi kandydata i zapisem dotyczącym uregulowanego stosunku do służby wojskowej;

 7. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

 8. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 9. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

Wymagane oświadczenia zawarte w pkt 7, 8, 9 należy wypełnić wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Zaświadczenie należy wypełnić wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • w sekretariacie Komendy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00  

 • listownie na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze ul. Kasprowicza 3/5, 65-074 Zielona Góra  

 

Dokumenty
należy składać do dnia 26 kwietnia 2016 r.
Za datę przyjęcia dokumentów uznaje się datę wpływu do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Oferty składane po terminie (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.  


Uwaga ważne

Po złożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt 4, komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny oraz zakłada dla niego arkusz indywidualnej oceny kandydata, w którym dokumentuje wyniki osiągane przez niego w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Przebieg
  postępowania kwalifikacyjnego:

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów podlegających ocenie:

 1. ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym;  

 2. sprawdzian lęku wysokości;

 3. test sprawności fizycznej;  

 4. rozmowa kwalifikacyjna;  

 5. ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

ETAP I postępowania kwalifikacyjnego – ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym

Komisja dokonuje oceny dokumentów, o których mowa w pkt 4, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze do służby. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze do służby jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do zdobycia punkty podczas I etapu postępowania kwalifikacyjnego określono w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

 

ETAP
II postępowania kwalifikacyjnego – sprawdzian lęku wysokości

Przed rozpoczęciem sprawdzianu lęku wysokości kandydat okazuje, oprócz dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, (wzór zaświadczenia określony w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia), wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego sprawdzianu. Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75º i zszedł z niej.

ETAP
III postępowania kwalifikacyjnego – test sprawności fizycznej

Przed rozpoczęciem testu sprawności fizycznej kandydat okazuje, oprócz dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, (wzór zaświadczenia określony w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia), wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu.  

Test sprawności fizycznej składa się z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych, które przeprowadza się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 30).

Opis i wyniki uzyskane z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych, które uznaje się za pozytywne, zostały określone w załączniku nr 4 do ogłoszenia.

 

ETAP
IV postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

 1. umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie;


 2. motywacja do podjęcia służby
  w Państwowej Straży Pożarnej;

 3. zdolność analitycznego myślenia;

 4. umiejętność planowania i organizowania pracy.

Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z elementów wymienionych w pkt 1-4 wynosi 12,5. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska 
co najmniej 26 punktów.  

Wyniki poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego opublikowane zostaną na www.straz.zgora.pl oraz na tablicy ogłoszeń (I piętro) siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, ul. Kasprowicza 3/5.

 

ETAP
V postępowania kwalifikacyjnego – ustalenie zdolności fizycznej i
psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej

3 kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów podczas naboru zostanie skierowanych na badanie lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. 

W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie jest kierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

Po zakończeniu V etapu postępowania kwalifikacyjnego na www.straz.zgora.pl oraz na tablicy ogłoszeń (I piętro) siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, ul. Kasprowicza 3/5, zostanie opublikowana zatwierdzona lista kandydatów do przyjęcia do służby.

 1. Miejsce uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego:

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Sekcji organizacyjno-kadrowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, ul. Kasprowicza 3/5 lub pod numerem telefonów 68 45 75 600, 68 45 75 621, 68 45 75 622.

 1. Sposób postępowania z dokumentami kandydatów

Dokumenty kandydatów, którzy zostaną wyłonieni w naborze zostaną dołączone do ich akt osobowych. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do następnych etapów będą do odbioru w Sekcji organizacyjno-kadrowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze do 1 miesiąca od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, a po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Załączniki – POBIERZ

Zielona Góra, dnia 12 kwietnia 2016 r.