Szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 16 września 2016 roku rozpoczyna się kolejne szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP 

Warunki przyjęcia na szkolenie podstawowe:

 • ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w
  działaniach ratowniczych ,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
  potwierdzone przez właściwy organ gminy,

 • wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system
  ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Wypełnione skierowania na kurs (zgodnie z załączonym wzorem) należy dostarczyć do tut. Komendy najpóźniej do dnia 05
września br
. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, przesłać na adres p.kowalski@straz.zgora.pl lub faxem na nr 68 4575604.

Wzór skierowania: POBIERZ

Bezwzględnym warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest przedłożenie wymaganych zaświadczeń i świadectw oraz dostarczenie oryginału podpisanej karty skierowania.

Szkolenie odbędzie się na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 42. Zjazdy szkoleniowe odbywać się będą w następujących terminach: 16.09 – 18.09.2016, 23.09 – 25.09.2016, 30.09. – 02.10.2016, 07.10 – 09.10.2016, 14.10 – 16.10.201621.10 – 22.10.2016. Zajęcia odbywać się będą w piątki w godz. 16.00 – 20.15 oraz w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 16.45. 

Dnia 23.10.2016 odbędzie się egzamin. Termin egzaminu jest terminem wstępnym i może ulec zmianie.  

W związku z planowanymi zajęciami praktycznymi wskazane jest, by jednostki OSP przyjeżdżały na szkolenie własnymi samochodami ze sprzętem, który posiadają. Podczas kursu obowiązuje umundurowanie specjalne, z wyjątkiem pierwszych zajęć w dniu szkolenia.