Szkolenie naczelników OSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że
w dniu 10 czerwca 2017 roku rozpoczyna się szkolenie naczelników OSP.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dowódców OSP,

  • przedłożenie skierowania na szkolenie od zarządu OSP potwierdzonego przez właściwy organ gminy,

  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

  • wykształcenie co najmniej średnie.

Zgłoszenia na ww. szkolenie na druku kart skierowania stanowiącej ZAŁĄCZNIK 1 do przedmiotowego pisma należy przedłożyć w tut. Komendzie Miejskiej najpóźniej do dnia 7 czerwca br. Zgłoszenia można przesłać na adres p.kowalski@straz.zgora.pl lub faxem na nr 68 4575604.

Szkolenie odbędzie się na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 42. Zjazdy szkoleniowe odbywać się będą w następujących terminach: 10.06.2017 godz. 9.00 – 15.45, 11.06.2017 godz. 9.00 – 15.45, 24.06.2017 godz. 9:00 –15:45, 25.06.2017 godz. 9.00 – 15.00 – egzamin. Termin egzaminu jest terminem wstępnym i może ulec zmianie.

Przewidywana liczba uczestników szkolenia: 30 osób, w przypadku większej liczby zgłoszeń o przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.