Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego OSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że
w dniu 09 czerwca 2016 roku rozpoczyna się szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP:

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  • ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,

  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych ,

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

  • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,

  • zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań

  • wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Wypełnione skierowania na kurs (pobierz wzór) należy dostarczyć do tut. Komendy najpóźniej do dnia 06 czerwca br. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, przesłać na adres p.kowalski@straz.zgora.pl lub faxem na nr 68 4575604. Wzór skierowania znajduje się na stronie internetowej tut. Komendy www.straz.zgora.pl

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które ukończyły Szkolenie podstawowe Strażaków Ratowników OSP przed 1 stycznia 2016 r.

Szkolenie odbędzie się na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 42. Zjazdy szkoleniowe odbywać się będą w następujących terminach: 9.06 – 10.06.2018, 16.06.2018,. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 16.45.

Dnia 17.06.2018 odbędzie się egzamin. Termin egzaminu jest terminem wstępnym i może ulec zmianie.

W związku z planowanymi zajęciami praktycznymi wskazane jest, by jednostki OSP przyjeżdżały na szkolenie własnymi samochodami ze sprzętem, który posiadają. Podczas kursu obowiązuje umundurowanie specjalne.