Szkolenie dowódców OSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 8 września 2018 roku rozpoczyna się szkolenie dowódców OSP.
Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest posiadanie:

  • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub posiadanie równorzędnych uprawnień,

  • zaświadczenia ukończenia kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP,

  • świadectwa ukończenia co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej,

  • przedłożenie skierowania na szkolenie od zarządu OSP potwierdzonego przez właściwy organ gminy,

  • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego możliwość udziału w działaniach ratowniczych,

  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

  • co najmniej 3 letni staż strażaka ratownika OSP.

Zgłoszenia na ww. szkolenie na druku kart skierowania stanowiącej załącznik nr 1 do przedmiotowego pisma (POBIERZ) należy przedłożyć w tut. Komendzie Miejskiej najpóźniej do dnia 3 września br. Zgłoszenia można przesłać na adres p.kowalski@straz.zgora.pl bądź d.kaczmarek@straz.zgora.pl lub faxem na nr 68 4575604.

Szkolenie odbędzie się na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 42. Zjazdy szkoleniowe odbywać się będą w następujących terminach: 08.09.2018 r. godz. 9.00 – 16.30, 09.08.2018 r. godz. 9.00 – 15.45, 15.09.2018 godz. 9:00 –15:45, 16.09.2017 godz. 9.00 – 15.00 – egzamin. Termin egzaminu jest terminem wstępnym i może ulec zmianie.

Przewidywana liczba uczestników szkolenia: 20 osób, w przypadku większej liczby zgłoszeń o przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.