Szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 28 września 2018 roku rozpoczyna się szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP.

Warunki przyjęcia na szkolenie podstawowe:

  • ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,

  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych ,

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

  • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,

  • wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Wypełnione skierowania na kurs (zgodnie z załączonym wzorem) należy dostarczyć do tut. Komendy najpóźniej do dnia 24 września br. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, przesłać na adres p.kowalski@straz.zgora.pl lub faxem na nr 68 4575604. Wzór skierowania został również umieszczony na stronie internetowej tut. Komendy www.straz.zgora.pl w zakładce OSP

Bezwzględnym warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest przedłożenie karty skierowania. Szkolenie odbędzie się na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 42. Zjazdy szkoleniowe odbywać się będą w następujących terminach: 28.09 – 30.09.2018r, 5.10 – 7.10.2018r, 12.10 – 14.10.2018r, 19.10 – 21.10.2018r, 26.10 – 28.10.2018r, 16.11 – 18.11.2018r. Zajęcia odbywać się będą w piątki w godz. 16.00 – 20.15 oraz w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 16.45. Egzamin odbędzie się 18.11.2018, termin egzaminu może ulec zmianie. Przewidywana liczba uczestników szkolenia: 35 osób. O wyniku rekrutacji decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

W związku z planowanymi zajęciami praktycznymi wskazane jest, by jednostki OSP przyjeżdżały na szkolenie własnymi samochodami ze sprzętem, który posiadają. Podczas kursu obowiązuje umundurowanie specjalne, z wyjątkiem zajęć w pierwszym dniu szkolenia.