Szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 15 marca 2018 roku rozpoczyna się szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP.

Warunki przyjęcia na szkolenie podstawowe:

  • ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,

  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych ,

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

  • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,

  • wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Wypełnione skierowania na kurs (zgodnie z załączonym wzorem) należy dostarczyć do tut. Komendy najpóźniej do dnia 11 marca br. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, przesłać na adres p.kowalski@straz.zgora.pl lub faxem na nr 68 4575604. Bezwzględnym warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest przedłożenie oryginału podpisanej karty skierowania.

Szkolenie odbędzie się na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 42. Zjazdy szkoleniowe odbywać się będą w następujących terminach: 15.03 – 17.03.2019 r, 22.03 – 24.03.2019 r, 29.03. – 31.03.2019 r, 05.04 – 07.04.2019 r, 12.04 – 14.04.2019 r, 26.04 – 28.04.2019 r. Zajęcia odbywać się będą w piątki w godz. 16.00 – 20.15 oraz w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 16.45. Dnia 28.04.2018 odbędzie się egzamin. Termin egzaminu jest terminem wstępnym i może ulec zmianie. Przewidywana liczba uczestników szkolenia: 35 osób. W związku z planowanymi zajęciami praktycznymi wskazane jest, by jednostki OSP przyjeżdżały na szkolenie własnymi samochodami ze sprzętem, który posiadają. Podczas kursu obowiązuje umundurowanie specjalne, z wyjątkiem pierwszych zajęć w dniu szkolenia.