Szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 18 października 2019 roku rozpoczyna się szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP.

Warunki przyjęcia na szkolenie podstawowe:

  • ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,

  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych ,

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

  • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,

  • wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy)
    lub gimnazjalne.

Wypełnione skierowania na kurs (zgodnie z załączonym wzorem) należy dostarczyć do tut. Komendy najpóźniej do dnia 14 października br. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, przesłać na adres p.kowalski@straz.zgora.pl lub faxem na nr 68 4575604. Wzór skierowania został umieszczony również na stronie internetowej tutejszej Komendy w zakładce OSP (www.straz.zgora.pl).

Szkolenie odbędzie się na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 42. Zjazdy szkoleniowe odbywać się będą w następujących terminach: 18–20.X, 25–27.X, 8–10.XI, 15–17.XI, 22–24.XI,
29–30.XI.
Zajęcia odbywać się będą w piątki w godz. 16.00–20.15 oraz w soboty
i niedziele w godz. 9.00–16.45. Dnia 1.XII.2019 r. odbędzie się egzamin.

W związku z planowanymi zajęciami praktycznymi wskazane jest by jednostki OSP przyjeżdżały na szkolenie własnymi samochodami ze sprzętem, który posiadają. Podczas kursu obowiązuje umundurowanie specjalne, z wyjątkiem pierwszych zajęć w dniu szkolenia.