Ewakuacja Urzędu Marszałkowskiego

W dniu 29.01 br. strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 wzięli udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych przeprowadzanych na terenie Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przy ul. Chrobrego. W ramach regularnie organizowanych przez pracowników Urzędu próbnych ewakuacji, sprawdzono możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, poprawność działania systemów bezpieczeństwa w obiekcie oraz poprawność wypełniania procedury wynikającej z obowiązujących przepisów oraz instrukcji.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, iż doszło do powstania pożaru w podpiwniczonej części budynku, skutkiem czego zachodziła konieczność ewakuacji jednego z pracowników.

W ćwiczeniach razem ze strażakami wspólnie szkolili się również funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji, którzy stanowili wsparcie dla Kierującego Działaniem Ratowniczym. Ćwiczenia przebiegły sprawnie, z budynku ewakuowano łącznie 173 osoby.

Obecność funkcjonariuszy Policji wynikała z jednej z podgrywek której scenariusz zakładał, iż do budynku wtargnęła osoba postronna, która utrudniała strażakom wykonywanie czynności ratowniczych. Niezbędne było użycie wobec intruza środków przymusu bezpośredniego. Korzystając z wypracowanych procedur KDR uruchomił na miejscu akcji kanał współdziałania służb, do ciągłej wymiany informacji pomiędzy kierującym z ramienia PSP, a koordynatorem działań jednostek Policji. Z racji dużych rozmiarów obiektu Policjanci zostali także poproszeni o wparcie w zakresie przeszukania części budynku nieobjętych pożarem w celu wyeliminowania możliwości pozostawania tam osób.

Po zakończonym ćwiczeniu, na terenie JRG Nr 2 został przeprowadzony instruktaż, podczas którego policjanci zapoznali się ze sprzętem ochrony układu oddechowego użytkowanym w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Przekazano podstawowe informacje dotyczące teorii rozwoju pożaru, zagrożeń związanych z narażeniem na oddziaływanie toksycznych produktów rozkładu termicznego, a także zaprezentowano możliwości pracy w pomieszczeniach trudno dostępnych, w których występować mogą warunki pożarowe, na bazie funkcjonującej w JRG 2 treningowej komory dymowej. Policjanci mieli także możliwość spróbowania własnych sił, poddając się testowi w przedmiotowej komorze, polegającym na przejściu ciasnych pomieszczeń w warunkach symulowanego zadymienia.
Wzajemnie wymienione doświadczenia są wartością dodaną, która procentować będzie w przyszłości, doskonali współpracę między służbami oraz daje możliwość wyciągania wniosków mogących mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa obywateli, mieszkańców powiatu.