Nabór wniosków o udzielenie pożyczki

Informujemy, że Urzędy Pracy  ogłosiły nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację tego wsparcia.

O pożyczkę mogą starać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 100 tys. zł.  Działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r. Ponadto, działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki.

Szczegóły naboru wniosków  znajdują się na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy.