Szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 11 września 2020 roku rozpoczyna się szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP.

W dniu 5 września 2020 r. o godz. 9:00 na terenie JRG nr 2 w Zielonej Górze przy ul. Sulechowska 42, odbędzie się szkolenie BHP dla słuchaczy kursu – obecność jest obowiązkowa.

Warunki przyjęcia na szkolenie podstawowe:

  • ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,

  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych ,

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

  • skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,

  • wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Wypełnione skierowania na kurs (zgodnie z załączonym wzorem – POBIERZ) należy dostarczyć do tut. Komendy najpóźniej do dnia 31 sierpnia br. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, przesłać na adres p.kowalski@straz.zgora.pl lub faxem na nr 68 4575604. Wzór skierowania został również umieszczony na stronie internetowej tut. Komendy Miejskiej. Bezwzględnym warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest przedłożenie oryginału podpisanej karty skierowania.

Szkolenie odbędzie się na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 42. Zjazdy szkoleniowe odbywać się będą w następujących terminach: 11.09 – 13.09.2020 r, 18.09 – 20.09.2020 r, 25.09. – 27.09.2020 r, 2.10 – 4.10.2020 r, 9.10 – 11.10.2020 r, 16.10 – 18.10.2020 r. Zajęcia odbywać się będą w piątki w godz. 16.00 – 20.15 oraz w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 16.45. Dnia 18.10.2020 r. odbędzie się egzamin. Termin egzaminu jest terminem wstępnym i może ulec zmianie. Przewidywana liczba uczestników szkolenia: 30 osób. W związku z planowanymi zajęciami praktycznymi wskazane jest, by jednostki OSP przyjeżdżały na szkolenie własnymi samochodami ze sprzętem, który posiadają. Podczas kursu obowiązuje umundurowanie specjalne z wyjątkiem zajęć w pierwszym dniu szkolenia.